Location

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการ FERCIT และ เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในคนในประเทศไทย ประจำปี 2565ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดจากงานวิจัยและส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำวิจัยในคน จากเหตุผลข้างต้น ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในคน

ในการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันในประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยได้

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน Login

สนับสนุนการประชุมโดยเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในคนในประเทศไทย

Event Schedule

พิธีเปิด และ กล่าวเปิดงาน

การเสวนาเรื่อง การวิจัยการใช้กัญชาทางคลินิกกับโรคต่างๆ (มุมมองจากสหสาขาวิชาทางการแพทย์)

การเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการวิจัยทางคลินิก”

แนวทางปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
(Guidelines, laws, and regulations governing research involving humans)

สนับสนุนการถ่ายทอดสดและบันทึกเทป โดย

Event Location

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์ติดต่อ 02-3543981
E-mail : dmu_pcm@hotmail.com