FERCIT 2023
ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

Event Location

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์ติดต่อ 02-3543981
E-mail : dmu_pcm@hotmail.com